Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน

       การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษามีการบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามระบบ 3 ส่วน คือ  มีความรู้  นำความรู้ไปปฏิบัติ  และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา โดยอยู่ในระยะเวลา 08.30 – 16.30 น. แต่เนื่องจากหลังเลิกเรียนว่างที่ผู้ปกครอง   ยังไม่มารับหรือนักเรียนอยากเล่น  นักเรียนอยากทำอยากทำ สิ่งที่สนใจจากการสังเกตเห็นได้ว่านักเรียนไม่มีคนดูแลหรือการสนับสนุนอุปกรณ์การเล่น  (ผู้ปกครองยังรอให้ลูกได้วิ่งเล่นเพื่อเห็นลูกมีความสุข)

       โรงเรียนและชมรมผู้ปกครองก็คิดจะดำเนินการ โดยการสอบถามนักเรียนว่าต้องการอะไร ทุกคนต่างไม่อยากให้ปิดโรงเรียน อยากเล่นนาน ๆ ขอลูกฟุตบอล ขอเข้าห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องดนตรี เป็นต้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้วางแผนการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนบนพื้นฐานความคิด “อยากเรียนอะไรก็ได้เรียน” ส่วนผู้ปกครองก็ไม่มีความจำเป็นต้องมารับลูกตอนที่มีการจราจรติดขัด (15.00-1๘.00)  ทางโรงเรียนได้วางแผนประสานกับผู้ปกครองเพื่อจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน สาระสำคัญจะต้องจัดกิจกรรมจนกว่าจะพบกิจกรรม “ที่ใช่” ไม่บังคับปริมาณ  อายุ  เพศ สามารถเรียนได้ทุกกิจกรรมจนกว่าจะพบกิจกรรม “ที่ใช่” เรียน 1 คนก็สอน 2 คนก็สอน ทั้งนี้โรงเรียนจัดครูที่สมัครใจและวิทยากรเฉพาะทางมาทำการสอนให้บริการนักเรียน  


       ผลการดำเนินการนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 60 และนักเรียนสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับชาติและระดับมืออาชีพ และเป็นเครื่องมือเข้าเรียนระดับมหาลัยได้อย่างภาคภูมิใจ  กิจกรรมหลังเลิกเรียนที่นักเรียนและชุมชนมีความพร้อมและโรงเรียนให้บริการ

 • ห้องคอมพิวเตอร์  (หุ่นยนตร์,แอนนิเมชัน)
 • ห้องท่องเที่ยว  (ยุวอาสาสมัครนำเที่ยว)
 • ห้องสมุด  (ส่งเสริมการอ่าน)
 • ห้อง TK Park (การพัฒนาโปรแกรม)
 • ห้องเรียนสีเขียว  (การแยกขยะรีไซเคิล)
 • ศิลปะการวาดภาพ
 • สอนการบ้าน
 • ลานกีฬา
 • ฟุตบอล
 • วอลเลย์บอล ชาย-หญิง
 • เปตอง
 • การทำขนมพื้นเมือง
 • โขน
 • กีฬาตะกร้อ
 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)
 • แอร์โรบิคแดนซ์
 • การปักผ้าคลอสติ๊ด
 • การทำขนมพื้นเมือง
 • การแสดงละครภาษาอังกฤษ 


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com