Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

1. นายชั้น วรวิทูร  ตำแหน่ง  ครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๘๐
2. นายนวล  คำทัปน์ ตำแหน่ง  ครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๘๐ – พ.ศ. ๒๔๘๓
3. นายวิวัฒน์  วาจาสัตย์ ตำแหน่ง  ครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๘๓ – พ.ศ. ๒๔๘๔
4. นายทัน  โสฬส ตำแหน่ง  ครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๔๘๘
5. นายประหยัด  บุญยง ตำแหน่ง  ครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๘๘ – พ.ศ. ๒๔๘๙
6. นางทัศนีย์  ไชยโกมล ตำแหน่ง  ครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๘๙ – พ.ศ. ๒๕๑๑
7. นายธเนต  ธรรมรักษ์ ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ พ.ศ. ๒๕๑๑ – พ.ศ. ๒๕๒๒
8. นางสมจิตร  ช่อผล ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ พ.ศ. ๒๕๒๒ – พ.ศ. ๒๕๒๕
9. นายโสภณ  รักธรรม ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ พ.ศ. ๒๕๒๕ – พ.ศ. ๒๕๒๗
10. นายสุรัติ  หลักบ้าน ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๒๗ – พ.ศ. ๒๕๔๐
11. นายธรากร  เหล็กล้า ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ.  ๒๕๕๔
12. นายวินัย  สุริยปราการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ พ.ศ.  ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com