Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ดาวน์โหลด

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาประวัติศาสตร์สากล (ส 32102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต (ผู้วิจัย : นางสาวยุพาพักตร์ วงศ์เลิศประดิษฐ์
Download
การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (ผู้วิจัย : นางสาวอารี หนูฉ้ง)
Download
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้วิจัย : นางสาวสุธาวดี สนองคุณ)
Download
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภูเก็ตไข่มุกอันดามันรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ผู้วิจัย : นางสาวหทัยรัตน์ บุณยวัฒโนภาส)
Download
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางจันทนา ภุมมาบุตร)
Download
ผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง “Phuket Tourism” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผู้วิจัย: นางสาวพัทธนันท์ คงดำ)
Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู
Download
การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
Download
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นายพีรกิตติ์ นาครัตน์)
Download
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทโควตาเรียนดี
Download
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ผู้วิจัย : นางสาวเรวดี ฤทธี)
Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (ผู้วิจัย : นางอัชราภรณ์ เพชรา)
Download
ประมูลจ้างปรับปรุงโรงอาหารและก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
Download
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
Download
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้วิจัย:นายปณัยวิชญ์ ปรีชา)
Download
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ โดยใช้หนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้วิจัย:นายปณัยวิชญ์ ปรีชา)
Download
สรุปเหรียญเทศบาลนครภูเก็ต กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่33
Download
ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Download
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้ชุดการเรียนแบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางสาวพรทิพย์ บุญสิน)
Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้ ทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางจิราพร โปณะทอง)
Download

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com