Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

<< Back [ 1 ][ 2 ] [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม
วันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน
รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ
รางวัลที่ 2 ระดับประถมศึกษา ผลงานการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูยุคใหม่เพื่อเด็กไทยสู่อาเซียน
การพัฒนาครูไทยในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมจัดการแข่งขันและจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก
กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นป.4เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
งานนิทรรศการวิชาการนครภูเก็ต 2016
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
สมาคมขงจื้อร่วมกับกงสุลจีนมอบของขวัญวันเด็ก
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาบริดจ์

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com