Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
“กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์”
“กิจกรรมจัดเผยแพร่นิทรรศการวิทยาศาสตร์”
กิจกรรมอบรมไกด์ท้องถิ่น(ภาษาอังกฤษ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มาสัมภาษณ์ นักเรียนในโครงการหนังสั้น
โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
นางสาวกัลยา อัคสี นักเรียนชั้นม. 4 เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กีฬาเทศบาล
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรมพุทธบุตร ธรรมจาริณ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียน มัธยมต้น
ทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต
กีฬาสีมัธยม
นครตรังวิชาการ
แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน
รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. มอบรางวัลการประกวดเจ้าบ้านน้อยแก่นักเรียน
อบรมสึนามิ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com