Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] [ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
วันครูประจำปี 2556
ยุวอาสาสมัครนำเที่ยว ในรายการทุ่งแสงตะวัน
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒
คนเก่งระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการประเมินรางวัลกินรี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
นักเรียนห้องโครงการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 และ 2 ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นม.ปลายทัศนศึกษา โดยการบูรณาการการร่วมของสาระวิชา
ค่ายพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
โครงการสายสืบไร้ควันในโรงเรียน
การประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
mou ภูเก็ต FC
อบรมแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อน
สอบนักเรียนห้องโครงการวิทย์-คณิต ม.1
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2555
งานย้อนอดีต เมืองภูเก็ต ประจำปี 2556

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com