Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

คนเก่งของเทศบาล

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์  เด็กชายวรวิช เทียรพิสุทธิ์   ที่ 1 ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงภัทรานิ แก้วแสน ที่ 1 วิทยาศสาตร์ เด็กชายภูเบศ เสน่ห์ภักดี  ที่ 3 ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงภวิกา รอดแถม  ที่ 2 สังคมเด็กหญิงอัญชสา อัครพัฒนวงศ์และเด็กชายปรเมษฐ์ คงทน    ที่ 3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายชารีฟ หมัดอาดัม   ที่ 2 คณิตศาตร์ เด็กชาย กฤติน ชินกาญจนโรจน์  ที่ 1 ภาษาไทย เด็กชายกนธี เนติวงศานนท์  ที่ 2 ภาษาไทย เด็กหญิงณัชชาณัฏฐ์ กองมงคล ที่ 3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงจินต์ธามนต์ พิภูพัชญ์ชา

 

                                         

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com