Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

  ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

ติดตามประกาศผลการสอบของนักเรียนได้ที >> Click <<
วารสารเขียว-ขาว ปลูกปัญญา
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน
แบบคำร้องขอใบรับรอง
ใบสมัครคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใบชำระเงิน ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6

   ภาพกิจกรรมล่าสุด

   โครงการเด่น

หนังสั้นThe Imitation โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ระดับมัธยมศึกษา)

   เฟสบุ๊ค


   ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปฏิทินการจัดกิจกรรมและโครงการ ประจำเดือน มีนาคม ปีการศึกษา 2563
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินการจัดกิจกรรมและโครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินการจัดกิจกรรมและโครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2562
3 - 29 พฤศจิกายน 2562
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1 - 31 กรกฎาคม 2562
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
1 - 31 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
1 - 31 มีนาคม 2561

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com