Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

  ห้องสมุดอัตโนมัติ

โครงสร้างของห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมเด็กหรรษา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมเด็กหรรษา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมเทิดพระเกียรติ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมเทิดพระเกียรติ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมเรื่องสั้นนวนิยาย
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมเรื่องสั้นนิวนิยาย
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมวารสารนิตยสาร นสพ.
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมวารสารนิยสาร
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมหนังสือแฟนซี
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมหนังสือแฟนซี
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมหนังสืออ้างอิง
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมหนังสืออ้างอิง
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมอ่านหนังสือส่วนตัว
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มุมอ่านหนังสือส่วนตัว
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสมุดตรงกลาง
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสมุดตรงกลาง
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสมุดสวน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องอินเตอร์เน็ต

การบริการของห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
แนะนำหนังสือใหม่
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริกการผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการการอ่าน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการการอ่าน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการการอ่าน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการการอ่าน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการจำหน่ายน้ำดื่มและไอศกรีม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการจำหน่ายน้ำดื่มและไอศกรีม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการผู้ปกครองหลังเลิกเรียน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการยืมคืน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการยืมคืน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการยืมคืน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการวารสารหนังสือพิมพ์
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการวารสารหนังสือพิมพ์
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการสืบค้น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริการสืบค้น
   

ระบบงานของห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เครื่องสืบค้น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เครื่องสืบค้น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เครื่องอ่านบาร์โค้ด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โครงสร้างระบบงานห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ติดบาร์โค้ด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ติดบาร์โค้ด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ติดบาร์โค้ด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ติดบาร์โค้ด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ติดบาร์โค้ด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตู้เชิฟเวอร์
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตู้เชิฟเวอร์
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บัตรนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บัตรนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ป้อนข้อมูล
 

แกลลอรี่ภาพ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com