Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ตราสัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

พระนามย่อ  พร  อยู่เหนืออักษรย่อ ปญ ภายใต้พระชฎามหากฐินและอุณาโลมมีรัศมีล้อมรอบ
พระนามย่อ พร หมายถึง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
อักษรย่อ ปญ หมายถึงโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ
พระชฎามหากฐิน  แสดงถึง ทรงดำรงอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
อุณาโลม   เป็นเครื่องหมายอันเป็นนิมิตรหมายที่ดี

ธงประจำโรงเรียน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน


เพลงมาร์ชลูกพระมงกุฎ
เนื้อร้อง-ทำนอง อาจารย์ศุภณัฐ  เกษมชลธาร

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา   ในพระอุปถัมภ์ฯ   นามนี้เลิศล้ำด้วยพระบารมีเมตตา   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน    เป็นแห่งศึกษาเพิ่มภูมิปัญญานำพาคุณธรรม    เขียว-ขาว เรืองรองผ่องอำไพไปทั่วแดนไพศาล เกริกก้องลือนาม  ลูกพระมงกุฎสมเป็นผู้นำ    มีระเบียบวินัยใฝ่ศึกษารักศักดิ์ศรียึดมั่นในความดีใต้บารมี                     องค์นฤบดีจักรีภูวนัย  ลูกพระมงกุฎน้อมเกล้าถวายบังคม พระสยามผู้ทรงพระราชทานแหล่งศึกษา  เรายึดมั่นปณิธานร่วมสืบสานปลูกปัญญาเทอญทูนชาติศาสน์กษัตริย์ดำรง ลูกพระมงกุฎเรารักสถาบัน  ดวงใจยึดมั่นผูกพันปลูกปัญญา  เรารักสามัคคีร่วมพี่น้องผองปวงประชาศรัทธาคือพลังอันมันคง  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ใ นพระอุปถัมภ์  ปรัชญาเน้นนำลูปพระมงกฎวินัยดีมีวิชา การกีฬาดีเด่นดังเป็นโรงเรียนของชุมชน ชื่อเสียงเลืองลือไกลชาวภูเก็ตภูมิใจเยาวชนชาติไทยยิ่งใหญ่พัฒนาคง  ลูกพระมงกุฎเก่งดีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาพวกเราภาคภูมิใจในปลูกปัญญาสถาบัน

เพลงมาร์ช  ร.ร. เทศบาลปลูกปัญญา

สมญาเราเหล่าปลูกปัญญา   ต่างภาคเพียรเล่าเรียนวิชา
หวังก้าวหน้าเพื่อประชาชาติไทย    เจริญยืนยง
ทุกคนสนจิตใจจำ   ทั้งศีลธรรม  จรรยาซื่อตรง   เราเลือด
ลูกปลูกปัญญามั่นคง  หวังธำรงสร้างเกียติกระจาย
แม้เยาว์วัย  แต่ใจสามัคคี    ล้วนเปรมปรี  ไม่มีเสื่อมคลาย
เราฝึกฝนดวงใจและร่างกาย   เพื่อเทิดเกียรติไว้ให้ปลูกปัญญา
ทั้งคุณครูและบิดามารดร      ท่านฝึกฝนแนะนำวิชา  จะเทิดทูนเอาไว้บูชา
เพราะปลูกปัญญา  ตราชื่อลือไกล  ไชโย ไชโย ไชโย

 


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com