Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
  อนุบาล
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวินัย สุริยปราการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ระดับชั้นประถมศึกษา

การแต่งกาย
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระดับชั้น
หัวเรื่อง
แหล่งการเรียนรู้
หมายเหตุ
ป.1

สนุกในโลกแมลง
ข้าวจ๋ามาจากไหน

สวนผีเสื้อภูเก็ต
แปลงนาสาธิต ต.สาคู     อ.ถลาง

ป.1/1
ป.2

ชีวิตหลากหลาย
วัฒนธรรมภูเก็ต

ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

ป.2/1
ป.3

นักสืบสายน้ำ
วิถีถลางท้องถิ่นภูเก็ต

น้ำตกบางแป
บ้านแขนน อ.ถลาง

ป.3/1
ป.4

นักสืบชายหาด
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หาดไนยาง
สวนสาธารณะสะพานหิน

ป.4/1
ป.5

รักษ์ป่าชายเลน
ลมฟ้าอากาศบ้านเรา

ป่าชายเลนบ้านบางโรง
สถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ป.5/1
ป.6

เยาวชนรักษ์พันธุ์พืช
ประวัติศาสตร์ภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเกษตร (สถานีทดลองยาง)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง /วัดพระทอง

ป.6/1

กิจกรรมของสายชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com