Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   บุคลากร

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
แสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง วิทยฐานะและเพศ

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
1
-
1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
1
-
1
ครู คศ.3
ครูชำนาญการพิเศษ
6
28
34
ครู คศ.2
ครูชำนาญการ
8
53
61
ครู คศ.1
-
5
16
21
ครูผู้ช่วย
-
1
14
15
รวมพนักงานครู  
22
111
133
พนักงานจ้างตามภารกิจ (งบอุดหนุนเทศบาล)
 
 
 
• ครูช่วยสอน  
4
4
8
• เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี  
-
2
2
• เจ้าหน้าที่การเงิน  
-
4
4
• เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย  
-
6
6
• เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
-
1
1
• แม่ครัว  
-
1
1
เจ้าหน้าที่พัสดุ  
-
2
2
เจ้าหน้าที่  
1
4
5
ลูกจ้างประจำ(ภารโรง)  
-
1
1
พนักงานทั่วไป(ภารโรง)  
1
1
2
ลูกจ้างโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา)
 
 
 
• ครูช่วยสอน  
3
5
8
• คนขับรถ  
2
-
2
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (งบชมรมผู้ปกครอง)
 
12
12
คนครัวและเจ้าหน้าที่ (งบโครงการอาหารกลางวัน)
1
16
17
รวมบุคลากรทั้งหมด
 
30
59
71


แสดงจำนวนพนักงานครู จำแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับที่สอน

ระดับการศึกษาที่สอน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ก่อนประถมศึกษา
-
-
-
5
-
12
17
ประถมศึกษา
-
-
2
21
5
42
72
มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
5
13
1
7
26
มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
2
5
3
6
16
รวม
-
-
11
44
9
67
131


แสดงจำนวนครูช่วยสอน จำแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับที่สอน

ระดับการศึกษาที่สอน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ก่อนประถมศึกษา
-
-
-
-
1
-
1
ประถมศึกษา
-
-
-
-
2
3
5
มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
-
-
1
4
5
มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
-
-
3
2
5
รวม
-
-
-
-
7
9
16


แสดงจำนวนพนักงานครูและครูช่วยสอน จำแนกตามวิชาเอกที่สอน

ระดับการศึกษาที่สอน
จำแนกตามวิชาที่สอน
ตรงตามวิชาเอก
ตรงตามความถนัด
ก่อนประถมศึกษา
14
-
ประถมศึกษา
68
10
มัธยมศึกษาตอนต้น
30
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
18
-
รวม
130
10โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com