Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

  อุทยานการเรียนรู้ TK PARK

ห้องอุทยานการเรียนรู้ TK PARK

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ดำเนินการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็น ฐานหลักของการพัฒนา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge based Society) เป็นสังคมที่มีการศึกษาดี และใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต พร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อไป

ทางโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ได้เล็งเห็นความสำคัญลักษณะรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ในปัจจุบัน และการเรียนรู้ ยุคสมัยหน้า (Next-Generation of Learning) จึงได้พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและได้จัดระบบโครงสร้างห้องอุทยานการเรียนรู้ ICT จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ผ่าน ICT โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย Content เดียวกัน ได้รับบริการผ่านสื่ออันทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน


บริการต่างๆ ในห้อง TK PARK

1.นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาสัปดาห์ละ1-2 ชม.
2.นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1-2 (ป.4-ม.3) ได้เรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning สัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านกราฟฟิก แอนิเมชั่น และการพัฒนาหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กับนักเรียน/ครู ความเร็ว 256 Kbps ตลอด 24 ชั่วโมง
5.ผู้ปกครองได้รับการอบรมทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร
6.พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) ทุกอาคารเรียน ให้บริการห้องพิเศษทุกห้อง เช่น ระบบกล้องวงจรปิด , ห้องสมุดอัตโนมัติ , ห้องสหกรณ์ , ห้องธนาคารโรงเรียน , ห้องพักครู , ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นต้น1. E - Book Zone
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯเป็นโซนที่รวบรวมเอาหนังสือทักษะความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์เอาไว้มากมาย เพื่อการค้นคว้าของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อกับห้องสมุดอัติโนมัติของโรงเรียน TK E- Book include
มีหนังสือสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยในรูปแบบของหนังสือพูดได้ สร้างความเพลิดเพลินในการเรียน ทำให้เด็กได้ฝึกการฟังสำเนียงเจ้าของภาษาได้โดยตรง

Brain Box
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถฝึกทักษะความรู้ด้านการใช้ สมองในการประกอบสิ่งประดิษฐ์ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆคล้ายการต่อจิ๊กซอร์


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


2. Animation and Internet  Zone
ผู้เรียนสามารถสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ซึ่งมีโปรแกรมต่าง ๆ มารองรับ นอกจากนี้ยังมีบริการ อินเตอร์เน็ตให้สืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


3. Robot Zone

ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนา ความสามารถด้านทักษะ ความคิดสร้าง สรรค์ให้ผู้เรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


4. E - Training Zone
เป็นโซนสำหรับการจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนหรือบุคลากรเข้าฟังสัมมนาหรืออบรมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


5. Mini theatre Zone

เป็นห้องที่สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้เด็กๆ ช่วยเพิ่มความเข้าใจได้จากภาพที่เห็นเปรียบเหมือนโรงหนังขนาดย่อม ทีสามารถเปิดฉายสารคดี เพลง หรือภาพยนตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ6. E - Music Zone
เป็นโซนที่เหมาะสำหรับการตัดต่อมิกซ์เสียงดนตรีและเนื้อเพลงที่ได้แต่งขึ้นเอง ให้ออกมาเป็นเพลงที่สมบูรณ์ โดยอาศัยโปรแกรมในโซนนี้เป็นตัวช่วย


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

7. E - Learning Zone
เป็นการใช้บริการโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน (Content) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. กิจกรรมการเรียนรู้
3. เกมส์ฝึกทักษะ
4. แบบทดสอบหลังเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com