Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

  ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน  3 โรงเรียน ได้แก่    โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  จังหวัดภูเก็ต         โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหราด) จังหวัดกระบี่  และโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประสบเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย (Tsunami) ให้มีความรู้และเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานในอนาคต            และในส่วนของโรงเรียนเทศปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  จังหวัดภูเก็ต  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)      ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเป็นเงิน 1 ล้านบาท   และมอบหมายให้โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ  เป็นประธานในส่วนของการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่  และโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา   ตามคำสั่ง ททท. ที่ 33 /2552  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  และจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับระดับและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว   โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ     ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554  โดยมีนายสุรพล เศวตเศรนี    ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิด

เพื่อเสนอผลงานของนักเรียนและครูที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  และประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
ทางโรงเรียนได้กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ตามกรอบโครงสร้างดังนี้

หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์
          หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาเยาวชนในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประสบเหตุการณ์ธรณีพิบัติ (Tsunami)  ให้มีความรู้และเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เป็นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไปในอนาคต   

หลักการ
หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว   มีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประสบเหตุการณ์ ธรณีพิบัติ (Tsunami)  มีความรู้และเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2.  เป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังให้เยาวชนในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประสบเหตุการณ์
ธรณีพิบัติ (Tsunami)  มีเจตคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประสบเหตุการณ์
ธรณีพิบัติ (Tsunami)  นำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปสร้างงาน สร้างอาชีพในอนาคต


จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4.   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างงานและอาชีพ

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวกำหนดหลักสูตรเป็น  3  ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ระดับชั้น
จำนวนชั่วโมง/ปี
หมายเหตุ
ประถมศึกษา
40
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างที่โรงเรียนกำหนด
โดยจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ชื่อว่า  “การท่องเที่ยวภูเก็ต” ในรายวิชาเพิ่มเติมภูเก็ตไข่มุกอันดามัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
80
มัธยมศึกษาตอนปลาย
80
รวมเวลาตลอดปี
200


ดาวน์โหลดผังมโนทัศน์

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com